Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı Proje Destekleri

Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı Proje Destekleri
Paylaş:

Genel Bilgiler

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülmekte olan “Türkiye - AB Sivil Toplum Diyaloğu” hibe programı teklif çağrısı yayınlanmaktadır. Programının toplam bütçesi 4.5 milyon Avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanıyor.
 
Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar: 60.000 Avro
Azami tutar: 150.000 Avro
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden https://www.ab.gov.tr proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Çağrının sınırlı (iki aşamalı) olduğuna dikkat ediniz. Bu nedenle, ilk aşamada sadece ön teklifler sunulacaktır. Bu aşamada Tam Başvurular sunulmayacaktır. 
Başvurular bu rehberin eki olan hibe başvuru formunun içinde yer alan ön teklifteki (Ek A Kısım A) talimatlar doğrultusunda sunulmalıdır.
Başvuru sahipleri başvurularını İngilizce olarak sunmalıdır. 
Eş-başvuran(lar), bağlı kuruluş(lar) (varsa) ve iştirakçi(ler) (varsa),  hibe başvuru formu - Kısım A, ön teklifte ilgili bölümlerde belirtilmeli ve eş-başvuranlar bölüm 4’ü, ve bağlı kuruluş(lar) (varsa) bölüm 5’i doldurup imzalamalıdır. 
Ön teklif aşamasında değerlendirilen unsurlar (eş-başvuran(lar), bağlı kuruluş(lar) (varsa), iştirakçi(ler) (varsa), öncelik alan(lar)ı, özel amaçlar, ve beklenen sonuç(lar)  başvuru sahibi tarafından tam başvuru formunda değiştirilemez.
 

Desteklenecek Proje Konuları

Türkiye'deki STK'lar ile Avrupalı ​​muadilleri arasında AB müktesebatı ve politikaları kapsamındaki alanlarda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli sürdürülebilir iş birliği kurulması
 • AB müktesebatı ve politikaları kapsamında, bilgi aktarımı, deneyim paylaşımı ve iyi uygulamalar temelinde iş birliği modellerinin geliştirilmesi
 • Türk STK'ların katılım süreci ve AB politikaları konularında AB üye ülkelerindeki muadilleriyle iş birliği geliştirmeleri için kapasite geliştirme
 • Mevcut yasal çerçevenin uygulanmasının analiz edilmesi ve izlenmesi konusundaki kapasitelerini güçlendirerek STK'ların Türkiye katılım sürecine katılımını teşvik etmek 
 • Avrupalı ​​STK'larla iş birliği içinde, savunuculuk ve politikaya katılım konusunda Türk STK'lar için kapasite geliştirme faaliyetleri
 • AB müktesebatı veya politikalarına ilişkin olarak savunuculuk ve politikaya katılım eylemlerinin uygulanması
 • Türkiye ve Avrupa ülkeleri STKları arasında ağ oluşturma ve geliştirme.

Öncelik Alanı 2: Türkiye ve AB genel kamuoyu algısını Türkiye'nin AB üyeliğinin önemi, olumlu etkileri ve faydaları hakkında etkileme
 • AB ve Türkiye’deki mevcut kaygıları ve yanlış algıları belirlemek ve bunları tartışmak ve üstesinden gelmek için girişimlerin teşvik edilmesi
 • AB politikaları konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak ve anlayışını geliştirmek ve AB'ye katılım sürecinin Türkiye'deki vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki etkisini göstermek
 • Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine karşılıklı yararlarını tanıtmak
 • STK’ların AB katılım sürecine katılımının ve katkısının önemi konusunda farkındalık yaratma
 • Ortak kültürel değer ve politikaları, kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik etmek
 • Daha geniş kitleler veya belirli gruplar ile sektörler veya bölgelerin AB politikaları hakkında bilgilenmesini sağlamak.
Öncelik Alanı 3: Türk STK'lar ile Avrupalı meslektaşları arasında, CSD programları da dahil önceki AB mali yardımları ve diğer AB programları altında kurulan diyalogun güçlendirilmesi.
 • STK'lar arasında bilgi ve beceri paylaşımını teşvik etmek için AB ile Türkiye arasında bölgesel ve uluslararası ağ ve platformları güçlendirmek / kurmak
 • STK'ların AB üyelik süreci hakkında düzenli olarak bilgilendirilmelerine yardımcı olacak platformları güçlendirmek veya oluşturmak
 • AB mali yardımı ve diğer topluluk programları kapsamında finanse edilen/eş-finanse edilen önceki projelerin etkilerini tamamlamak
 • Ortak kuruluşlar tarafından uygulanan önceki projelerin etkisini artırmaya yönelik eylemler
.

Proje Dokümanları

Hibe Rehberi
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/guidelines_for_grant_applicants_14.doc

Hibe Rehberi (Türkçe)
https://www.ab.gov.tr/siteimages/2019_09/hibe_bavuru_rehberi.docx

Yerel Duyuru
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/local_publication_12.doc

Doldurulması gereken dokümanlar
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/documents_to_be_filled_18.zip

Bilgi dokümanları
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/documents_for_information_22.zip
 

Diğer Hususlar

Aşağıda belirtilen türde projeler uygun değildir:
 • Sadece veya büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler
 • Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler
 • Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaçla bir konferansın hazırlık etkinlikleri ve/veya takip eden yayınlar kendi başlarına kapsamlı proje oluşturmaz
 • Hâlihazırda devlet bütçesinden ya da başka Birlik programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler
 • MFİB ile sözleşmenin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler
 • Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)
 • İdeolojik açıdan önyargılı veya doğası gereği partizan olan faaliyetler
 • Siyasi partileri destekleyen faaliyetler
 • Mali destek faaliyetleri (yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe edilmesi veya kendi işlerini kurabilmeleri vb. için diğer kişi ya da kuruluşlara borç verilmesi)
 • Yeni tesis/ek yapıların inşası veya ilgili yatırımlar
 • Halihazırda başvuru sahipleri tarafından yürütülmekte olan ana aktivitelere mali destek sağlamayı kapsayan projeler
 • Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların faaliyetlerine destek verilmesini içeren projeler
 • Altyapı projeleri ya da esas olarak ekipman satın alımına yönelik projeler
 • Yalnızca strateji, plan veya benzer dokümanlar oluşturulmasını içeren projeler