Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı (AREGEM Proje Destek Programı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı (AREGEM Proje Destek Programı)
Paylaş:

Genel Bilgiler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere mali destekte bulunulmaktadır.
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

 • Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
 • Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün İl Müdürlüğünden onaylı örneği (Dernek ve Vakıflar için geçerlidir)
 • Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),
 • Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),
 • Mülki amirin etkinlik için izin belgesi. EK-2
 • Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Yukarıda sayılan belgelerle etkinlik tarihinden 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulur.
 

Desteklenecek Proje Konuları

Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler
 

Proje Dokümanları

Başvuru Dilekçesi
https://aregem.ktb.gov.tr/Eklenti/84944,basvuru-dilekcesidocx.docx?0

Proje Başvuru Dosyası
https://aregem.ktb.gov.tr/Eklenti/84731,proje-basvuru-dosyasidocx.docx?0 

Dernek Tüzüğünün / Vakıf Senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

Başvuru yapan teşekkül dernek şubesi ise dernek merkezinden alınan yetki belgesi,

Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi, (projenin adını, konusunu, amacını, yerini ve tarihini belirten bir dilekçe ile Mülki İdare Amirliğine başvuru yapılır.
 

Proje Başvurularının İncelenmesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aşağıdaki formu kullanarak proje başvurularını incelemekte ve proje dosyasında eksik bilgi ve/veya belge yer alması halinde, gerekli değişikliklerin yapılması için başvuru sahiplerine iade etmektedir. Standartlara göre hazırlanmış ve herhangi bir eksik bilgi ve/veya belge içermeyen dosyalar Bakanlığa gönderilir.

Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu
https://aregem.ktb.gov.tr/Eklenti/84384,basvuru-bilgi-belge-tespit-formudocx.docx?0
 

Proje Başvurularının Kontrol Edilmesi

Standartlara uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlığa gönderilmiş olan dosyalar, son kontrolleri yapıldıktan sonra Değerlendirme Komisyona sunulur. Değerlendirme Komisyonunun kararına göre işlem tesis edilir.
 

Projenin Sonlandırılması

Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere ilişkin faaliyetler, Bakanlığımıza sunulan proje dosyasında belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Faaliyetlerini tamamlayan teşekküllerin, aşağıdaki Sonuç Raporu ve Dilekçe örneğini doldurarak Dernek ve Vakıf için faal olduğunu gösterir belge ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Sonuç Raporu 
https://aregem.ktb.gov.tr/Eklenti/84296,proje-sonuc-raporudocx.docx?0 

Dilekçe
https://aregem.ktb.gov.tr/Eklenti/84945,sonuc-raporu-dilekcesidocx.docx?0

Dernek ve Vakıf için faal olduğunu gösterir belge (1 aydan eski olmamalıdır)
 

Diğer Hususlar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin İlgi Yönetmeliği kapsamında kültürel etkinliklere sağlanan yardımlarla ilgili iş ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, teşekküllerce yapılan başvurularda yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. 
 • Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. Başvurunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yapılması gerekmektedir. Yapılan incelemede başvuru dilekçesinin tarihi değil, dilekçenin İl Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.
 • Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince, teşekküllerin, düzenleyecekleri etkinlikler için hazırlayacakları başvuru dosyasında yer alması gereken “Mülki Amir İzin Onayı” İlçelerde, İlçe Kaymakamlıklarından alınacaktır.
 • Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve EK 4’te yer alan proje raporu formatına uygun olarak, projenin adını, amacını, etkinlik tarih ve tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren “proje raporunun” teşekküllerce doldurulması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 • Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince projelere ilişkin hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde Bakanlığımız Logosu kullanarak “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresinin bulunması, Bakanlığımız logosunun etkinlik mahallinin en belirgin alanına yerleştirilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
 • Yardım yapılması kararlaştırılan teşekküllerin, projelerine ilişkin hazırlayacakları sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili İl Müdürlüğü değerlendirmesine esas olacak tam, yeterli ve doğru bilgiyi ihtiva etmesi ve ekinde ise harcama belgelerinin asılları veya birer örneği ile basılı materyal örneklerinin bulunması gerekmekte olup, bu amaçla EK-5’de yer alan “Sonuç Raporunun” teşekküllerce kullanılması ve etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne üst yazı ile teslim edilmesi sağlanmalıdır.