Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
Paylaş:

Genel Bilgiler

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarının sağlanması ve iyi olma hallerinin artırılması amacıyla proje teklif çağrısına çıkmaktadır. 
 • Çocuklar ve gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi 
 • .Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi ve kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasından ilham alan, yenilikçi ve yaygınlaştırılabilir hizmet modellerinin veya merkezlerin geliştirilmesi
Programa, sivil toplum kuruluşları proje teklifinde bulunabilmektedir. Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Proje Başvuru Rehberinde yer almaktadır. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Proje Başvuru Rehberi dikkatle incelenmelidir. 

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 500.000 TL 
Azami tutar: 2.000.000TL 

Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz.
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden www.istka.gov.tr proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Proje Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Proje başvurusu proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılmaktadır. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kaydolması gerekmektedir.
 

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Federasyonlar
 • Konfederasyonlar
 • Sendikalar
 • Birlikler
 

Desteklenecek Proje Konuları

 • Çocuklar ve gençlerin yaratıcılıktan beslenen, yenilik ve girişimciliğe açık, robotik ve yapay zeka, veri mühendisliği, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik mühendisliği, gıda mühendisliği, teknoloji odaklı bilgisayar oyunu geliştirme, mobil uygulama yazılımı gibi geleceğin meslek ve alanlarına ilişkin farkındalığını artıracak ve kariyer gelişimini yönlendirecek faaliyetlerin yürütülmesi
 • Mesleklerle ilişkilendirilmiş tasarım beceri atölyelerinin kurulması ve rehberlik takip sistemi, eğitici eğitimi gibi konuları da kapsayan sürdürülebilir modelin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Okul öncesi çağı çocukları da kapsayan, çocuklar ve gençlere yönelik içinde çeşitli atölyeler düzenlenen, teknoloji uygulama atölyeleri (deneyap, maker vb.) bulunan sürdürülebilir modeli olan uygulamalı veya tematik kütüphanelerin oluşturulması
 • Öncelikle dezavantajlı mahallelerde olmak üzere, okullarda çocukların yenilikçilik, ve girişimcilik kabiliyetlerini ve okul başarılarını artırmak amacıyla okul öncesi çocuklara yönelik fiziki altyapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alanda eğitim modelleri oluşturulması
 • Ailelerin, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin dönüşen ekonomik ve toplumsal yapının gerektirdiği yetkinlik ve becerilerle ilgili farkındalığının artırılmasını sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi; eğitimcilerin bu alanlarda yetkinliklerini artırmaya hizmet edecek sürdürülebilir modellerin kurulması
 • Gençlerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen, iş dünyası ve eğitim kurumları iş birliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi
 • Çocuklar ve gençlerin sosyal girişimcilik, kaynak verimliliği ve eko girişimcilik, toplumsal liderlik, takım üyeliği ve kolektif çalışma, empatik düşünme, duyguları yönetebilme, iletişim kurabilme, inisiyatif alma vb. özellik ve kavramları içselleştirebilme ve hayata geçirebilmesine yönelik öncü nitelikli uygulamaların geliştirilmesi
 • Atıl durumda olan alanların/binaların çocuklar ve gençler için teknoloji odaklı merkezlere dönüştürülerek kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması
 

Proje Dokümanları

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2021 Yılı Teklif Çağrısı
https://www.istka.org.tr/media/132577/%C3%A7ocuklar-ve-gen%C3%A7ler-mali-destek-program%C4%B1-%C3%A7eg.pdf

Proje Uygulama Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/132594/proje-uygulama-rehberi.docx

Görünürlük Usul ve Esasları Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/131032/g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk_usul_ve_esaslari_rehberi_v5.pdf

Standart Sözleşme
https://www.istka.org.tr/media/130974/standart-s%C3%B6zle%C5%9Fme_.zip

Satın Alma Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/105302/sat%C4%B1n-alma-rehberi.docx
 

Diğer Hususlar

 • Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde aktif hale gelecektir.
 • Onaylanmayan proje teklifleri ön değerlendirmeye alınmayacaktır.