Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Sosyal Gelişmeyi Destek Programı (SOGEP)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Sosyal Gelişmeyi Destek Programı (SOGEP)
Paylaş:

Genel Bilgiler

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), dezavantajlı bölgelerimizin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programa, sivil toplum kuruluşları proje teklifinde bulunabilmektedir. Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Proje Başvuru Rehberinde yer almaktadır. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Proje Başvuru Rehberi dikkatle incelenmelidir. 

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar: 1.000.000 TL 

Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz.
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren ilgili Kalkınma Ajansının web sitesinden proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Proje Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Proje başvurusu proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılmaktadır. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kaydolması gerekmektedir.
 

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Federasyonlar
 • Konfederasyonlar
 • Sendikalar
 • Birlikler
 

Desteklenecek Proje Konuları

 • Yaratıcı endüstriler alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulması
 • İstanbul’un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması ve geliştirilmesi
 • Sektör içerisinde ve sektör dışındaki disiplinlerin birbirleri arasındaki etkileşimin artırılmasını ve ortak çalışmasını sağlayacak merkezlerin kurulması
 • Mevcut kültür merkezlerinin yaratıcı endüstrilere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve bu kapsamda modellerin oluşturulması
 • Deneysel yaklaşımları kullanan sanatçıları bir araya getiren yapı ve ağların kurulması ve mevcut olanların güçlendirilmesi
 • Zanaatkâr ile tasarımcıları buluşturan ortak tasarım atölyelerin oluşturulması
 • Deneyimli ve genç profesyonellerin bir araya gelip tecrübe paylaşımı yapabilecekleri yapıların ve yaratıcı sektörler içerisinde tespit edilmiş niş konularda usta çırak sisteminin geliştirilmesi
 • Geleneksel zanaatların üretim, satış, pazarlama ve tanıtımını kolaylaştıracak, çağdaş sanatçılarla iş birliğini güçlendirecek, yeni ihtiyaçlara yanıt vermelerini kolaylaştıracak ve markalaşmalarını sağlayacak atölye, sanat evi gibi yapıların kurulması
 • Yerel kültüre dayalı özgün ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik program ve yapıların kurulması/ geliştirilmesi
 

Proje Dokümanları

Proje Uygulama Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/132594/proje-uygulama-rehberi.docx 

Görünürlük Usul ve Esasları Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/131032/g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk_usul_ve_esaslari_rehberi_v5.pdf

Standart Sözleşme
https://www.istka.org.tr/media/130974/standart-s%C3%B6zle%C5%9Fme_.zip

Satın Alma Rehberi
https://www.istka.org.tr/media/105302/sat%C4%B1n-alma-rehberi.docx
 

Diğer Hususlar

 • Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde aktif hale gelecektir.
 • Onaylanmayan proje teklifleri ön değerlendirmeye alınmayacaktır.